1. Pollutie / ontregeling vooral door menselijke activiteiten
  • luchtvervuiling (schadelijke gassen) en fijn stof

  • watervervuiling (vervoer van fijn stof)

  • bodemvervuiling door o.m.; infiltratie van fijn stof

  • beperkte bewortelingsruimte; vooral bij bomen langs wegen

  • windvlagen door voorbijrijdend verkeer (vooral bij bomen langs wegen)

  • nadelen van strooizouten of zoutnevels (vooral langs autosnelwegen)

  • lichtvervuiling

  • trilling

  • geurhinder

  • Geo engineering / chemtrails. Dit omstreden fenomeen draagt een grote negativiteit in zich en wordt op geregelde tijdstippen op grote delen van de Aarde door (vaak hiervoor speciaal ingerichte) vliegtuigen losgelaten. Ga op een zoekmachine en/of youtube intikken : ‘chemtrails’ of ‘geo-engineering’ en je zult merkwaardige fenomenen zien die je zelf kunt toetsen aan luchtbeelden van de ochtend tot de avond. Deze chemtrailaktiviteiten zijn niet alleen een vitaliteitsvermindering van mens, dier en plant/boom, maar ze kunnen ook gelinkt worden aan het fenomeen van bodemdegradatie: een aspekt ervan is dat het regenwater moeilijker in de bodem dringt en dit is een stukje verklaring van de toenemende overstromingsdruk op laaggelegen delen rond beken en rivieren. Het is ook niet normaal dat teelten (aardappelen, selder, bloemkool,…) de laatste jaren zo snel onderhevig zijn aan beregening bij begin van droogte.

  • Op plaatsen waar regenwater zuiver blijft, snel verdampt en wordt aangevuld door nieuwe neerslag, zien we vaak (zeker op kunststof of rubber ondergronden zoals kinderzwembadjes en andere kunstof- of rubberrecipienten) een rode waas ontstaan in het "restwater". Analyses van dergelijke 'geconcentreerde' waterstalen vertonen inderdaad grote hoeveelheden Aluminium, Barium, Zilver en zelfs Cadmium.! Bomen en andere planten nemen deze stoffen op, waardoor we bij bladanalyses van 'probleembomen" ook hoge gehaltes van o.m. Aluminium vaststellen.

   Deze stoffen komen ook continu in de bodem terecht waar zij een aanslag plegen op het bodemleven en de ondergrondse kringloopsystemen. Boeren en tuinders zijn verwonderd dat zij soms grotere uitspoelingsresultaten krijgen van stikstof bij hun ontlede bodemstalen, dan de hoeveelheden N (stikstof) die zij op hun landerijen gestrooid hebben dat jaar. Deze gang van zaken is niet verwonderlijk: zou de depositie van de stoffen van geo-engineering aanleiding geven tot bodemlevenverval ? Dit kan best. Verder is de stap naar de oorzaken van bodemmoeheid en bodemerosie ook niet meer zo groot. Maar dan moeten de wetenschappelijke medewerkers die zich over deze bodemproblematieken buigen, ook anders of een brug verder willen denken.

   Deze gang van zaken bij de geo-engineering is al een tijdje bezig; het begon in West-Europa rond 1998 en het kende een behoorlijke uitbreiding vanaf 2004-2005. Het verschijnsel van geo-engineering is zodanig eigen geworden aan de hemel, dat we het niet meer als abnormaal beschouwen. Zelfs onze weermannen/vrouwen op televisie vinden het prachtig op ingezonden landschapsbeelden dat vliegtuigen strepen achterlaten die urenlang blijven hangen; soms in een mooi vierkantverband. De weermannen op de radio hebben het vaak over "een hogere sluierbewolking" die soms "vrij hardnekkig is". Uiteindelijk lossen deze fijne metaaldeeltjeswolken wel op, maar ze komen op een of andere manier in de onderste luchtlagen terecht, waar ze via dauw of via regen op de Aarde terechtkomen.

   geconcentreerd regenwaterstaal

   voorbeeld van een «geconcentreerd regenwaterstaal». Deze oplossing bevat hoge concentraties van Aluminium, Barium, Zilver (van zilveriodide ; een basiscomponent van geo-engineering) en heeft niets te maken met depositie van Saharastof en dergelijke.   Waarom men aan geo-engineering doet? Officieel is het "om de Aarde te beschermen tegen overmatige zoninslag" of "om de broze ozonlaag te ondersteunen". Verdere officiële uitleg : "die metaaldeeltjes dienen voor een betere geleiding van onze draadloze communicatiesystemen in de hogere luchtlagen" Als je het mij vraagt: waarom gebruikt men dan geen natuurlijke middelen die terzelfdertijd de Aarde vitaliseren (in plaats van scheikundige stoffen zoals Aluminium en Barium om het leven op Aarde te ontregelen) ? De waarheid zal druppelsgewijs tot bij ons doordringen…., voor zover we er open mogen voor staan.

  • Elektrosmog in al zijn vormen(gsm, gps, straalverbindingen, elektriciteit,...) en vooral de interferentie van deze stralingen op de diverse aardstralen aan de bodemoppervlakte . Deze elektrosmog gaat ook interfereren op het elektromagnetisch net van de Aarde en komt zo onze huizen en andere verblijfs- en werkruimten binnen. Hoe meer storingen, hoe meer kortmossen op bomen, daken, palen, brievenbussen, elektriciteitsdraden, bestrating en stenige materialen, enz.

  • Niet alle elektriciteit is “gestoord”, maar het is wel een kanaal waarop het conglomeraat van de storingen van onze moderne telecommunicatiesytemen onze leef- en woonomgeving binnendringt. De telecommunicatiesystemen zouden er goed aan doen om hun eigen sytemen minder “storend” te maken en zodoende  de lichaamseigen frequenties van mens, dier en plant minder te schaden.

  • curve + ref www.next-up.org

   Dit is het verhaal van vermogen van de draadloze communicatievormen in onze biosfeer vanaf het jaar 2000 tot 2011 waarbij we vanaf 2008 een schadedrempel hebben overschreden. Sinds dat jaar hebben we duidelijke interferenties ondervonden op het magnetisch veld van de Aarde.

  • Wat zijn "geaktiveerde aardstralen" ?

   Fig: schematische voorstelling van het voorkomen van "geaktiveerde aardstralen met storingen", om de 8-10 m en komende vanuit het zuid-westen, het noord-westen en het west-oosten.
   Alle bomen die op of zeer dicht (minder dan 1 m) van deze lijnen staan, hebben immuniteitsproblemen; de bomen die op de kruispunten van deze lijnen staan (= zwarte punten) hebben duidelijke ziekteproblemen (van gele bebladering tot pathogene schimmelaantasting – Tonderzwam bijvoorbeeld) of zij gaan plots bladeren afstoten of zelfs afsterven. Op plaatsen buiten de directe invloedssfeer van bijvoorbeeld GSM-masten (in hooggebergte en bij lagere mastdensiteit) komen deze lijnen ook voor, maar dan met een grotere tussenafstand en "zwakkere" lijnen. In perioden van weinig zonaktiviteit ('s winters en 's nachts voor het noordelijk halfrond van de Aarde) kunnen deze lijnen zich verder opdelen tot interferentieafstanden van 2-3 m in plaats van 8-10 m. In die perioden hebben dan nog veel meer bomen (en alle plantaardige gewassen !) problemen met hun immuniteit en groeikracht.

   Deze storende geaktiveerde aardstralen verbonden aan elektrosmog kennen hun onstaan in de periode 2002-2005 en worden alsmaar intenser (zie ook de bovenstaande curve van next-up.org) omdat de mogelijkheden en vermogens van de draadloze netwerken alsmaar groter worden (van 3G naar 4G).
   Ze worden wel minder sterk wanneer zij doorheen een veld gaan waar een krachtig gewas op groeit. Bijvoorbeeld: een vitaal bos, een maïsveld op niet-verdicht akkerland, een fruitboomveld,…) Daar zullen de planten/bomen aan de rand van het veld het meest problemen ondervinden inzake storingen. Het effect van deze storingen zien we vooral in de lente (opstarten, bij kiemen van gewassen) en in het najaar (vervroegde bladval en herfstverkleuring, mindere groei,…)

  • HAARP/EISCAT
   Invloed van HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program): HAARPs primaire doel is wetenschappelijk onderzoek naar de bovenste lagen van de aardatmosfeer, bekend als de ionosfeer. HAARP onderzoekt alle hoofdlagen van de ionosfeer. Het profiel van de ionosfeer is echter zeer variabel, en kan per minuut veranderen. HAARP wordt georganiseerd door grote zendstations rond de Noordpool die normaal werken met radiogolven tssen de 2 en 10 MHz. EISCAT is de Europese versie van HAARP die werkt middels radiogolven tussen de 2 en 10 kHz. EISCAT in Europa bevindt zich vlakbij Romsø, Noorwegen. Daar kan de EISCAT – door zijn elektromagnetisch afwerking in onze biosfeer- een verklaring inhouden waarom op bloeiende rozen en lindenbomen in bijvoorbeeld Oslo geen bijenactiviteit meer is (in de zomer van 2017 alleszins). Noorse wetenschappers maken er zich terecht zorgen over. Met HAARP/EISCAT kan ook aan weersbeïnvloeding gedaan worden (zie de HAARP filmpjes op YOUTUBE) . Zouden deze systemen maken dat we in de Benelux elke maand, ook tijdens de zomer, Noordenwind kunnen krijgen, wat 20 jaar terug ondenkbaar was? Of dat het in Vlaanderen en Nederland op de vooravond stormt en regent om dan de volgende ochtend te beginnen met een bevroren gazon en gladde wegen ? Dit was eind vorige eeuw ondenkbaar. Deze HAARP/EISCAT energie maakt interferenties aan op het aardmagnetisch veld en dit is vindbaar in het ZW/NW, maar ook op NZ/OW met de Lecher- of H3-antenne op de greeplengte 9,15 L(inks) als autonome of gedragene storing. Merkwaardig is dat veel bomen met immuniteitsproblemen in Europa geen weerstand tegen de HAARP of EISCAT activiteiten hebben. Hierdoor worden ze blijkbaar compleet ontregeld en kunnen bijvoorbeeld in een periode van 14 dagen de helft van hun bladeren verliezen midden de zomer. Als zou blijken dat HAARP/EISCAT nu gestuurd wordt door computers met artificiele intellligentie, dan zit de aarde momenteel in een klimatologisch moeilijk straatje, waarvan het CO2 probleem slechts een enkel stukje straatmeubilair uitmaakt. En het CO2 probleem wordt vaak zodanig uitvergroot dat we de rest niet (kunnen) zien.

  • MINDER LICHTINTENSITEIT
   Bomen (en wij ook als mens) zien veel minder het intense zonlicht dan vroeger, blijkbaar. Vaak is de hemel bedekt met een grijze bewolking. De weermannen/vrouwen spreken dan "van een hardnekkige sluierbewolking" die lang blijft hangen; soms de hele dag. Dit fenomeen is niet aan dagen of uren gebonden; ook 's nachts, - als de sterren zichtbaar zijn - kun je soms van die nevelslierten ontdekken aan het firmament. Deze slierten bewegen trager dan de onderliggende (echte) wolken.
   Hieronder de evolutie van enkele "hemelbeelden" op dezelfde plaats genomen met een variatie in het tijdstip van de dag, maar met een duidelijk impakt naar de vorming van "die grijze sluierbewolking" die dan vaak urenlang blijft hangen.. Zonlichtintensiteit is heel belangrijk voor o.m. fotosynthese (bladgroenverrichting) van bladeren bij bomen.Bij de mens is zonlicht belangrijk voor onder meer ons goed humeur en voor de aanmaak van vitamine D in onze huid. Mensen snakken nu eenmaal hoe langer hoe meer naar intens zonlicht na een lange, donkere winter (? !) en één dag met een heldere zon kan al zoveel deugd doen.


   Deze beelden werden genomen op dezelfde lokatie en op dezelfde voormiddag en met dezelfde camera en tonen de evolutie van "vliegtuigstrepen in de ochtendzon" tot "een massieve grijze sluierbewolking" rond de middag en die de hele dag blijft hangen.


   Nog andere oorzaken waarom bomen het moeilijk hebben :

  • Verkeerde snoei en ophogingen enz.

  • Worteldestructie bij graafwerken

  • Stressituaties (lange droogte, lange regenperiodes, ...)

  • Ons regenwater (wordt gefragmenteerd door de schadelijke invloeden van de elektrosmog in de atmosfeer)

  • Ons drink- en gietwater (wordt nogmaals supplementair gefragmenteerd door de invloed van zendmasten op diverse watertorens) Anders gesteld: WATER IS HET BLOED VAN DE AARDE (dixit Viktor Schaubergher), maar dat loed heeft blijkbaar een aantal karaktertrekken van leukemie gekregen in de loop van de laatste 10 jaar.
 2. Natuurlijke storingen

  Het fenomeen van wateraders en elektromagnetische storingen vanuit de bodem, dat blijkbaar actiever wordt naargelang wij als mens meer “storingen” creëren en het netwerk van masten en antennes en satellieten laten toenemen en “verstevigen”. Op die manier worden grote zwerftromen gecreëerd die nefaste frequenties loslaten op al wat leeft bij mens, dier en plant

  Veel oorzaken samen betekenen een grote belasting voor de vitaliteit en voor een eigen goede immuniteit. Bijvoorbeeld:  bomen langs wegen hebben last van: beperkt wortelvolume én trillingsschade én elektrosmog én geo-engeneering én strooizoutschade én luchtvervuiling én watervervuiling door Poly Aromatische Koolwaterstoffen én verkeersstof (banden, fijnstof, remschijfstof, ...) én worteldestructie bij graafwerken én windvlagen door voorbijkomend (vracht)verkeer én wateraders/elektromagnetische storingen enz.

  Vandaar dat de bomen langs onze wegen het zo moeilijk hebben, moeilijk in blad komen,  zeer snel hun bladeren verliezen in het jaar, enz.Dit is zo bij ons en bij al ons omringde landen (Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Zwitserland, ..) en zeker ook in de dichtbevolkte gebieden van de Verenigde Staten.

  Overal waar mensen, wegen en verkeer elkaar kruisen en leiden hebben de straatbomen het veel moeilijker dan laat zeggen 5 jaar terug. Hun “antennefunctie” krimpt telkenjare, hun immuniteit daalt en zij worden gevoeliger aan ziekten en plagen.

 3. Impact klimaatsverandering

  stijging van minimum temperaturen en stijging van bodemtemperaturen op een diepte van -0,20 -0,30 m onder het maaiveld heeft wel zijn invloed op vitaliteit omdat bepaalde boomsoorten nu eenmaal hun (wortel) rust nodig hebben. En die temperatuursstijging in de bodem kan maken dat bodemschimmels ook langer en meer actief blijven dan vroeger .Men spreekt altijd over de “opwarming”, maar er zijn ook streken die “afkoeling” kennen of alleszins een meer gevarieerd en vooral extremer weerbeeld.

  Klimaatsverandering is een recent begrip dat zijn lading NIET draagt. Alle huidige veranderingen in de natuur van bomen, wordt tegenwoordig toegeschreven aan “klimaatverandering”, een draak met duizend aangezichten met evenveel uitleg waar onze planeet Aarde + zijn toekomstige bewoners (= onze kinderen en kleinderen) niets aan hebben.

  Veel huidige instabiliteit van weer / neerslag / temperatuur /..... hangt samen met het impact van de exponentiele elektromagnetische disfuncties door draaadloze communicatievormen + het impact van contiune geo-engineeringsaktiviteiten binnen onze biosfeer. Dit zijn oorzaken die door he mensdom zelf zijn veroorzaakt.
  De Aardbewoners van Noord-Amerika zijn koplopers in de gevolgen van klimatologiche instabiliteit door hun eigen aktiviteiten: vele van hun bomen  in tuinen en parken verdragen geen 3 cm sneeuw meer op bladeren en takken, ze zijn het continent geworden van tornado’s, hurrycanes en orkanen.  Amerikaanse uitgevers verkopen zo graag reportages over de belevenissen van hun “orkaanjagers” (over het  economisch en sociologisch impakt van dergelijke natuurverschijnselen wordt weinig gezegd). In hun landbouwarealen hebben ze ook districten waar honderden ha landbouwgrond onvruchtbaar geworden zijn of waar teelten zoals tarwe daar gewoon staan te verkleuren en geen wetenschapper weet wat eraan scheelt.  Onze weermannen en –vrouwen volgen Amerikaanse lespaketten omtrent “orkaanjagen”, maar in deze cursussen staat niet vemeld dat de toenemende instabiliteit van het klimaat samenhangt met “storende” menselijke aktiviteiten (overdreven grondwaterwinningen, grote woud- en mijnontginningen, overal sterke draadloze communicatiesystemen,  macro-consumptie van goederen en voedsel,. Chemtraildepositie, mind-controll aktiviteiten, enz..)

  Er blijkt ook een relatie te bestaan tussen de wisselende weersomstandigheden in Europa en de triestige toestand van de Golf van Mexico vanaf 2010 nav de de BP-aardoliewinningskatastrofe: de straalstroom die Europa een mild klimaat bezorgt heeft problemen om zich te manifesteren door het verzwakte impakt van de Golf va Mexico. Dit is een van de  voorbeelden van klimatologische ontregelingen door veranderingen in de biosfeer op macro-schaal op Aarde en die ons West-Europeanen aanbelangt

 4. Instabiliteit van klimaat

  uitblijven van continue “groei” omstandigheden. Tien tot twintig jaar terug had je meer aaneengesloten perioden van mooi weer en stabiele temperaturen. Nu is alles extremer en korter geworden. Wij mensen zijn blij als de zon schijnt, maar daarom gaan de bomen nog niet continu aan het groeien, bloeien en vruchtdragen.

  Een groot stuk instabiliteit lijkt mij ingegeven door het verschijnsel “geo-engineering”. Hierbij worden zeer geregeld grote hoeveelheden geladen metaaldeeltjes (zilveriodide, bariumoxide, bepaalde Aluminiumverbindingen) in de  hogere luchtlagen ingebracht door welbepaalde vliegtuigen. Dit verschijnsel maakt dat wij minder zonlicht zien en zelden een diepblauwe hemel van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

  Zouden deze "geladen" (gespoten) wolken kunnen de klimaatsomstandigheden aktiveren, bestendigen en verhevigen ? Dit zijn klimaatsverschijnselen zoals bliksem & donder en (voorziene) neerslag, gaande van gewone buien die tot wolkbreuken worden geimplodeerd. Onze weerkundigen zijn dan verwonderd over het superaantal bliksemontladingen per uur, de neerslaghoeveelheden per dag of per m2 (met vaak heel wat schade tot gevolg: overstromingen, verkeersongevallen, files, flinke sneeuwstormen zoals in maart 2013, enz)
  Vroeger (een 10-15 jaar terug)  kreeg je onweders na een langere periode van zeer heet weer. Tegenwoordig kun je na een dag heet/warmer weer al onweer verwachten. Tegenwoordig valt bij onweer soms (en altijd plaatselijk) het water met bakken uit te hemel  en vaak – na inderdaad - amper enkele dagen mooi weer.

  Gevolg: geregeld chaos, onverwachte overstromingen en vaak grote verkeersellende bij spoor en op wegen. De grote recente overstromingen in Lourdes, het centrale gedeelte van Europa (grote delen van Duitsland en Tjechie), maar ook andere delen in  Frankrijk en Italia hadden de laatste  jaren vaak te maken met overstromingen te wijten aan helse onweershoeveelheden.

  Vroeger had je vaak onweders tijdens de zomer; nu heb je onweders in alle jaargetijden. Zelfs onweders “op droge tak” (= s’winters tot vroege lente) zijn geen uitzondering meer.  Het komt meer en meer voor dat sneeuw en hagel zich manifesteert tijdens de zomer en daarom niet in het hooggebergte. Maar: alles lijkt normaal en alles krijgt zijn verklaring in de media.

  We staan er niet bij stil dat dit wel een behoorlijke bijpassing is de laatste jaren.

 5. Ons meestal verkeerd gevormd “denkend vermogen”

  dat moet toelaten en leren begrijpen dat alles energie en frequenties is (= alle groei en leven) en dat het fenomeen “groei en gezondheid” (meestal zeer negatief) beïnvloed wordt door alle frequenties door de mens gecreëerd. Wij moeten leren aannemen dat wij die gecreëerde frequenties zo onschadelijk mogelijk moeten omvormen om zo weinig mogelijk storingen te veroorzaken voor mens, dier en plant.

  Enkele concrete voorbeelden van mogelijke variaties in onze werk- en denkpatronen: Tabak is schadelijk voor de gezondheid, maar er is dan nog een groot verschil tussen tabak die geen pesticidenbehandeling heeft gehad én zijn grote (lange) droogtijden heeft gekend bij de afwerking dan tabak die geforceerd en binnen de kortste keren op de markt wordt gebracht. Deze tweede soort tabak zal veel meer “storingen” dragen en veroorzaken bij zijn gebruiker dan de eerste soort. Als je iets produceert dat schadelijk is, maak dan dat het schadelijke ook zo weinig mogelijk “storingen” bevat.  De moderne oorlogsindustrie maakt precisiebommen met of zonder laagradioactief (afval)plutonium. Dat maakt wel veel uit in het aantal “storingen” die nagelaten worden in die zones die recent gebombardeerd werden (Golfoorlog, Balkanoorlog,…..)

  Ons denkend vermogen moet ook toelaten dat alle frequenties en storingen kunnen gemeten worden door personen die daarmee goed overweg kunnen én die vanuit die kennis ook oplossingen en regelgevingen kunnen voorstellen.

 6. De celpolariteit wordt negatief

  Naast de wetten in de scheikunde (Tabel van Mendeljev bijvoorbeeld) en de fysica, bestaan er ook wetten van het aardmagnetisme die van invloed zijn op alle cellen van een organisme, van een stof, van water, noem maar op. Over deze materie wordt niet veel gedoceerd in diverse opleidingen. Toch zijn er bijvoorbeeld een aantal Dr in de geneeskunde die op een bepaald moment in hun leven verder op zoek gaan naar andere principes van ziek worden en genezen en die dan in contact komen met de wetmatigheden rond de celpolariteit. Dit is ook het invloedsdomein van o.m. aardstralen en wateraders, maar ook dit van modernere fenomenen zoals wifi, radar en GSM.
  Levende cellen vertonen een elektrische spanning over de celwand. Dit vormt een elektromagnetisch veld, dat gekenmerkt is door haar frequentie en haar polariteit. Door een negatief elektromagnetisch veld (door radar, ondergrondse waterloop, GSM mast, wifi,…) kan dit beinvloedt en zelfs omgekeerd worden. Het ziektemakende is in werkelijkheid een omkering van de celpolariteit op de ene of op de andere orgaaneigen frequentie. Ziekte onstaat omdat het getroffen weefsel zijn verdedigingsmechanisme verliest en zich niet meer kan voeden op deze golflengte (naar Walter A KUNNEN en Dr Med Mark BOTTU, het biomagnetisme: een fascinerende ontdekking, Simenarie in de Medizinische Woche Baden-Baden, 3 nov 2005)

  Figuur: De (gezonde) celwand zal steeds proberen links gepoolde vrije radicalen en gemodifieerde zaken (@) afweren en de gezonde cel zal zich elementen zoals vitaminen, mineralen en levensnoodzakelijke anti-oxydantia met rechtse polariteit (= dominant zuid) tot zich nemen. Polariteiten verhouden zich tot elkaar zonder in elkaar op te gaan, net zoals het aardmagnetisme dat een verhouding uitmaakt tussen noord en zuid.

  Figuur: de invloed van bijvoorbeeld links gepoolde elektromagnetische velden zoals de huidige wifi en de GSM energie maakt volgende situatie: vele cellen worden ontregeld en zullen veel meer (links gepoolde) vrije radicalen aantrekken en terzelfdertijd anti-oxydanten afstoten. Vooral bij nacht en bij winter is dit het meest voorkomend, omdat de aktiviteit van de zon dan ook minder is en omdat die vooral een rechtste polariteit inhoudt. Ook vele vormen van vervuiling (afvalwater, brandstoffen, zware metalen, asbest, …. hebben een linkse polariteit die de gezonde celpolariteit uit evenwicht brengt

  Celpolariteit is dus van invloed op groei, veroudering, opname van voedingsstoffen, vitaliteit en immuniteit, schaderisico’s bij vorst, droogte, hittestress, enz. Meer en meer zien we planten in boomkwekerij of kleinfruithaard die niet of slecht groeien niettegenstaande zij in dezelfde bodem staan als hun soortgenoten. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld kruispunten van een aantal negatief werkende aardstralen op die plaats, waardoor de celpolariteit binnen de plant (of delen van die plant) grotendeels gestoord (of links) is, waardoor groei en bloei uitblijft.

  De celpolariteit is ook van groot belang voor watermoleculen. Een linkse (gestoorde) polariteit geeft aan water heel andere eigenschappen bij ijsvorming en dooi bijvoorbeeld.

  Voorbeelden van invloeden of materies die een linkse polariteit (=afbrekende energie) inhouden:

  • De huidige vormen van draadloze communicatie : GSM, UMTS, wifi,…
  • Vreemde energieën zoals de HAARP / EISCAT frequenties
  • Gemodifieerde produkten al dan niet tot meststoffen verwerkt bijvoorbeeld
  • Vervuild gietwater
  • Storende aardstralen / wateraders (huidige situatie; vroeger was dit anders)
  • Vliegas als restant van verbrandingsovens
  • Lawaai
  • Stressfactoren voor planten zoals droogte, hitteperioden, natte koude in voorjaar,…

  Voorbeelden van invloeden op materies die een rechtse polariteit (= opbouwende energie) inhouden :

  • EM (effectieve micro-organismen) produkten
  • EM mineralen
  • Zeewierextracten, een aantal humuszuren,
  • Zuiver bronwater
  • zonlicht